Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Mercator Medical S.A.

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Ďalej nájdete informácie o spracovaní vašich osobných údajov, ktoré ste dobrovoľne poskytli spoločnosti Mercator Medical S.A.

Pripomíname, že od 25. mája 2018 platí v celej Európskej únii nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR).

Správcom vašich osobných údajov je Mercator Medical S.A. so sídlom v Krakove na ul. H. Modrzejewska 30, 31-327 Krakov, Poľsko, zapísaná na Okresnom súde pre Kraków-Śródmieście v Krakove, 11. obchodná divízia národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000036244, REGON: 350967107, NIP: 6771036424.

II. Všeobecné pravidlá spracúvania osobných údajov.

Oblasť spracovania údajov:
Zhromaždené osobné údaje sa spracúvajú v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a nebudú zasielané do „tretích krajín“, tj do krajín mimo tejto oblasti. Každá operácia prenosu osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zdieľanie údajov s externými subjektmi:
Vaše údaje môžu byť sprístupnené iba v rámci subjektov patriacich do skupiny Mercator Medical. To znamená, že vaše údaje nikdy neprenesieme, nepredáme ani nevymeníme s inými subjektmi na marketingové účely. Vaše údaje môžu byť sprístupnené poskytovateľom telekomunikačných, hostiteľských, IT alebo marketingových služieb potrebných na zasielanie marketingového obsahu, výlučne na účely udržiavania nepretržitej marketingovej komunikácie s vami.

Základ pre spracovanie údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu so spracovaním týchto údajov na marketingové účely, najmä aby sme vás informovali o nových produktoch v rozsahu spoločnosti Mercator Medical S.A. Samozrejme, kedykoľvek môžete odvolať všetok svoj súhlas.

Aktualizácia pravidiel ochrany osobných údajov:
Aktuálne informácie o všetkých zmenách v zásadách ochrany osobných údajov, napríklad ohľadne účelu, na ktorý používame vaše osobné údaje a rozsahu vašich práv s nimi súvisiacich, sú vždy k dispozícii na karte „Zásady ochrany osobných údajov“.

III. Práva na spracovanie údajov:

Právo na prístup k údajom
Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o tom, ktoré z vašich osobných údajov uchovávame.
Za týmto účelom nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: [email protected], a tieto informácie vám poskytneme v samostatnom e-maile.

Právo na prenosnosť údajov
Keď spracúvame vaše osobné údaje automatizovaným spôsobom, na základe vášho súhlasu máte právo na získanie kópie vašich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. Táto kópia sa môže poslať vám alebo na vašu žiadosť inému subjektu. Samozrejme to platí iba pre osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli.

Právo na opravu údajov
Máte právo na opravu alebo doplnenie poskytnutých osobných údajov. Za účelom uplatnenia práva na zmenu, opravu alebo vymazanie údajov nám zašlite prosím e-mailovú adresu: [email protected] v tejto súvislosti príslušná žiadosť.

Právo na vymazanie údajov
Máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame.

Právo nesúhlasiť s priamym marketingom
Máte právo požadovať, aby sme vám prestali posielať materiály z priameho marketingu.
Za účelom uplatnenia tohto práva nám zašlite príslušnú žiadosť na e-mailovú adresu: [email protected].

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nami nesprávne spracovávané.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Záleží nám na bezpečnosti a náležitej ochrane vašich osobných údajov, a preto sme vytvorili špecializovaný tím, ktorý odpovedá na otázky týkajúce sa vyššie uvedeného problému. Ak ho chcete kontaktovať, pošlite správu na túto e-mailovú adresu: [email protected].

IV. Podrobné pravidlá spracúvania osobných údajov.

Účel spracovania údajov
Vaše osobné údaje používame iba na marketingové účely, najmä na to, aby sme vás informovali o nových produktoch v sortimente spoločnosti Mercator Medical S.A. Poskytnuté osobné údaje použijeme na to, aby sme vám prostredníctvom e-mailu zasielali obchodné informácie a marketingové ponuky.

Rozsah spracovania údajov
Spracovávame iba kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Obdobie spracovania údajov
Vaše údaje budeme spracovávať, pokiaľ budete mať záujem o príjem marketingového obsahu od nás a neodvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

  Chýbajú obľúbené produkty
Porovnajte teraz   Zatvoriť

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.