Spoločenská zodpovednosť podnikov

Informácie v tejto časti sú pripravené pre všetkých, ktorých zaujímajú nefinančné aktivity Skupiny Mercator Medical. Nejde iba o zhrnutie doterajších charitatívnych a spoločenských akcií, na tomto mieste sa zároveň pokúsime odpovedať na otázku, ako vnímame spoločenskú zodpovednosť podnikov. Súčasne tu predstavujeme to najvýznamnejšie z problematiky našich nefinančných správ. Cítime spoločenskú zodpovednosť a chceme sa o ňu podeliť!

Záleží nám na svete okolo nás!

Sme presvedčení, že súčasťou podnikania je aktívna činnosť v prospech spoločnosti. Preto sa snažíme, aby naše úsilie menilo svet k lepšiemu. Chceme si myslieť nielen na seba, ale aj na budúce generácie, aby sa tiež mohli tešiť zo všetkých zdrojov.

Našou prioritou je budovanie bezpečnej budúcnosti pre všetky zainteresované strany. Preto tvoríme najlepšie a najinovatívnejšie riešenia v oblasti jednorazových zdravotníckych rukavíc a zdravotníckych pomôcok. Vďaka využitiu syntetických produktov, ktoré sú bezpečné pre užívateľov a nespôsobujú alergické reakcie, zvyšujeme našu efektivitu. Naším poslaním je práca v boji proti infekciám a znečisteniu/kontaminácii. Silný pocit zodpovednosti za naše prostredie je založený na tom, ako vnímame strategickú úlohu našej organizácie.

Záleží nám na svete okolo nás!

Chceme, aby naše iniciatívy prispeli k vyváženému rozvoju miestnych komunít všade tam, kde podnikáme.

Osobitnú pozornosť zameriavame na regióny, v ktorých pôsobíme v rámci našej podnikateľskej činnosti. Chceme byť tým najlepším susedom a oporou pre obyvateľov. Významne sa podieľame na vzraste zamestnanosti v miestnych komunitách, ako aj na celkovom zlepšení kvality životnej úrovne v regiónoch. Podporujeme nemocnice, hospice, nadácie, školy ako aj vládne a mimovládne organizácie. Dôsledne dbáme o rozvoj komunít, v ktorých pôsobíme – nezabúdame, že z nich pochádza takmer tisíc tristo našich zamestnancov.

rozvoj1

Sídlo firmy sa nachádza v Krakove.

rozvoj4

Máme 2 výrobné podniky v Thajsku.

rozvoj2

Centrum logistiky a zákaznícke oddelenie sa nachádzajú v meste Stary Brześć.

rozvoj3

Prenajímame sklady v Gdansku.

Každý deň sa neúnavne snažíme minimalizovať našu ekologickú stopu.

Naša stratégia rozvoja a zavedený obchodný model vychádzajú zo základnej myšlienky: máme iba jednu planétu, a jej prírodný kapitál je obmedzený, preto ho musíme chrániť. Vypracovanie modelu spoločenského a hospodárskeho rozvoja, ktorý nevedie k degradácii prírodného prostredia je nevyhnutnosť, a zároveň úloha, ktorá v dejinách našej civilizácie nemá obdoby.

Obmedzujeme a vylučujeme škodlivé faktory pre životné prostredie,

nielen v každodenných bežných činnostiach, ale aj v dlhodobých projektoch. Naša podnikateľská činnosť by nebola možná bez prírodných zdrojov- toto vedomie nás priviedlo k tomu, že aktívne hľadáme nové riešenia a snažíme sa optimalizovať spôsob využitia surovín. Investujeme do moderných technológií, ktoré umožňujú zvyšovať rozsah výroby bez vedľajších negatívnych vplyvov na životné prostredie.

faktor1

V našom výrobnom podniku v Thajsku plánujeme zaviesť systém environmentálneho riadenia, stanoviť a vyznačiť zásadné aspekty podnikania firmy a určiť ciele v oblasti vplyvu nášho pôsobenia na klímu, ktoré zrealizujeme do roku 2030.

faktor2

Hľadáme riešenia, ktoré zredukujú využitie vody vo výrobnom procese jednorazových rukavíc.

faktor3

Zvyšujeme podiel zelenej energie a zavádzame zdokonalené riešenia využívania elektrickej energie.

faktor4

Hľadáme nové, ekologické formuly výrobkov.

faktor5

Monitorujeme vládne rozhodnutia v oblasti boja proti klimatickým zmenám a aktívne prispievame k zníženiu nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Problematika etického prístupu má pre nás mimoriadne zásadný význam.

Nie je iba vyjadrením úcty voči inému človeku, ale zároveň je výrazom zrelej korporatívnej kultúry. Snažíme sa, aby bola živá vo vnútri našej organizácii aj medzi všetkými zainteresovanými stranami a obchodnými partnermi. Vytvárame nové korporatívne štruktúry- internej kontroly, riadenia etiky a korporatívneho rizikového manažmentu. Naše programy a organizačné nariadenia sú vytvorené podľa najlepších svetových noriem.

Sme zodpovední za našich zamestnancov!

Vo vzťahoch so zamestnancami a obchodnými partnermi, ktorí pracujú pre skupinu Mercator Medical dodržiavame štandardy a zásady etiky práce.

 • Personálna politika Skupiny je založená na vyznávaných hodnotách, systéme odborných spôsobilostí a otvorenej komunikácii.
 • Rešpektujeme zónu súkromia.
 • Dobré vzťahy so zamestnancami garantujú otvorenú a vecnú komunikáciu.
 • Usilujeme sa dosiahnuť stanovené ciele, ktoré sú jasne vytýčené, merateľné, dosiahnuteľné a odmeňované.
 • Sme zameraní na rozvoj Skupiny a dosiahnutie čo možno najlepšieho výsledku.
 • Naša podnikateľská činnosť poskytuje klientom záruku kvality, servisu, spoľahlivé informácie a meritórnu podporu.
 • Záleží nám na profesijnom aj osobnom rozvoji zamestnancov- vyznávame prorodinnú politiku firmy, podporujeme mladé matky a zamestnancov v preddôchodkovom veku.

Sme zodpovední za náš výrobok!

Tým, že pôsobíme v odvetví jednorazových zdravotníckych pomôcok, berieme na seba zodpovednosť za bezpečné používanie našich výrobkov aj za ľudské zdravie a dokonca život. Za najdôležitejšie faktory považujeme kvalitu produktov a bezpečnosť pacientov.

 • Výrobky z našej ponuky sa podieľajú na minimalizácii rizika prenosu infekcií.
 • Mimoriadnu pozornosť zameriavame na kvalitu a to v každej etape: výroba, skladovanie, distribúcia a predaj výrobkov.
 • Disponujeme vlastnými baliarňami s čistou zónou upravenou pre konfekcionovanie zdravotníckych pomôcok.
 • Pravidelný audit nám vykonávajú notifikované subjekty.
 • Pre všetky výrobky z našej ponuky poskytujeme príslušné osvedčenia, testy a certifikáty ako aj pokyny a technické listy.
 • Vykonávame audit našich výrobkov z hľadiska dokumentácie a výrobných a sociálnych podmienok.
 • Dbáme o poskytnutie riadnej a zrozumiteľnej informácie o našich výrobkoch, zároveň formou komfortných balení pre užívateľov, ako aj prípravy informačného materiálu.
 • Monitorujeme kvalitu výrobkov uvádzaných na trh a súvisiaceho marketingu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.