Nefinančné výkazy

Náš podnikateľský model sa riadi zodpovednosťou podniku za životné prostredie a za tie skupiny zainteresovaných skupín, na ktoré jeho pôsobenie má alebo môže mať výrazný vplyv (Corporate Social Responsibility, CSR). Etické a prosociálne podnikanie s prihliadnutím na potreby našich zamestnancov a starostlivosť o životné prostredie, je pre nás rovnako dôležité ako neustály rozvoj našej organizácie. Skupina Mercator Medical prikladá osobitnú dôležitosť tej posledne uvedenej problematike, podobne ako udržanie nášho postavenia v odvetví na trhoch Strednej a Východnej Európy, ponuka inovatívnych, bezpečných a komfortných výrobkov, dosahovanie dobrých ekonomických výsledkov alebo systematické rozširovanie obchodných trhov.

Otvorene hovoríme o našich aktivitách v prospech spoločnosti a životného prostredia.

Záleží nám na tom, aby sme boli transparentná a čestná organizácia. Náš nefinančný výkaz za rok 2022 je komplexná a rozsiahla správa z nefinančnej činnosti Skupiny. Prečítajte si tento dokument- oboznámte sa s činnosťou a štruktúrou Mercator Medical. Presvedčte sa, akým spôsobom sa usilujeme rozvíjať v súlade so zásadami vyváženého hospodárskeho rastu.

Sme otvorení dialógu

Sme otvorení dialógu

Cieľom vyhotovenia výkazu je snaha vyjadriť sa k všetkým aktuálnym a potenciálnym očakávaniam našich zainteresovaných strán, sme otvorení dialógu a budeme vďační za vyjadrenie názorov na tému výkazu a pôsobenia Skupiny.

Otázky a návrhy zasielajte na adresu:

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.